WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Mocna Ekipa sp z o.o. ul. Władysława Skoczylasa 9/184, 03-470 Warszawa, NIP: 1133018608 (dalej zwana jako „Mocna Ekipa”), jest organizatorem imprez turystycznych. Bezpośredni kontakt z Mocną Ekipą jest możliwy pod adresem email: biuro@mocnaekipa.pl oraz pod numerem telefonu +48 514 -59 -59 -09.
2. Mocna Ekipa jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 2432.
3. Prawa i obowiązki Podróżnych oraz Mocnej Ekipy określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, dalej jako „k.c.”) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361, dalej jako „Ustawa”) „Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Mocną Ekipę” (dalej jako „Warunki Uczestnictwa”)  stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Mocną Ekipę. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Mocną Ekipę. Przy zawieraniu umowy Podróżny zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania opisu imprezy turystycznej. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza, że Podróżny (w imieniu własnym i pozostałych Podróżnych) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy. Potwierdzając to poprzez zakup usługi lub raty za usługę.
4. Ilekroć w treści Warunków Uczestnictwa mowa jest o:
a) „usłudze turystycznej” (dalej jako „Usługa Turystyczna”);
b) „imprezie turystycznej” (dalej jako „Impreza”);
c) „umowie o udział w imprezie turystycznej” (dalej jako „Umowa”);
d) „podróżnym” (dalej jako „Podróżny”);
pojęcia te używane są w Warunkach Uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 Ustawy.
5. Ilekroć w treści Warunków Uczestnictwa mowa jest o organizatorze (dalej jako „Organizator”) należy przez to rozumieć zdefiniowane w art. 4 pkt 8 Ustawy pojęcie „organizatora turystyki”, a zatem Mocną Ekipę.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa może być zawarta bezpośrednio z Mocną Ekipą lub agentem firmą Fresh  Trade  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Adres: Sarmacka 20/ 133, 02-972, Warszawa, NIP: 9512290046, poprzez dokonanie płatności lub części płatności w kasie sklepu.


2. Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba zawierająca Umowę, lub wyrażająca zgodę na zmianę jej treści, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej może tego dokonać na podstawie posiadanego pełnomocnictwa. Osoby, na rzecz których Umowa została zawarta, mogą potwierdzić czynności pełnomocnika poprzez przekazanie Mocnej Ekipie podpisanej Umowy lub przesłanie pełnomocnictwa. W braku pełnomocnictwa Umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej lecz nie w jej imieniu.
3. Za szkody wyrządzone podczas Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Cena Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut.
2. W zależności od typu imprezy występują dwie formy płatności.

·         W przypadku imprez których koszt za uczestnika nie przekroczy 500 zł  wpłata całości (100%) ceny imprezy.

·         W przypadku imprez których koszt za uczestnika przekroczy 500 zł istnieje możliwość skorzystania z  przedpłaty na poczet ceny imprezy w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) ceny imprezy.

3. Pozostała do zapłaty za imprezę kwota, pomniejszona o dokonaną przedpłatę, winna wpłynąć do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.
4. Zwroty pieniężne będą przekazywane przez Mocną Ekipę wyłącznie na wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy lub w formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego podany na rezerwacji, na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji
5. Cena na zawartej Umowie jest wiążąca i Podróżny nie ma prawa żądać obniżenia kosztów Imprezy jeśli przed lub po zawarciu Umowy z Podróżnym cena danej Imprezy została obniżona z powodu ofert np. last minute, kolejnej obniżki oferty last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Mocną Ekipę.
6. Mocna Ekipa zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, którego wpłaty nie zostaną przekazane na rachunek bankowy Mocnej Ekipy w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie.
7. W przypadku, kiedy ostatni dzień terminu wpłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy domyślnie przyjmuje się, że termin ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

§ 4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Mocna Ekipa ma prawo do nieznacznej zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Imprezy po uprzednim poinformowaniu o tym Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy.
2. W sytuacji, gdy Mocna Ekipa przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony zmienić główne właściwości Imprezy w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy bądź nie jest w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w Umowie) w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 2 Ustawy niezwłocznie powiadomi o tym Podróżnego. Mocna Ekipa może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą Imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Mocna Ekipa informuje Podróżnego o:
a) zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
b) rozsądnym terminie, w którym Podróżny ma poinformować Mocną Ekipę o swojej decyzji (tj. czy Podróżny przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą Imprezę);
c) o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w podanym przez Mocną Ekipę terminie;
d) o zastępczej Imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Podróżnego na warunkach określonych powyżej, Mocna Ekipa nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.

§ 5. ZMIANY ŚWIADCZEŃ PO ROZPOCZĘCIU IMPREZY
1. Jeżeli którakolwiek z Usług Turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową Podróżny ma obowiązek zawiadomić o tym Mocną Ekipę.
2. Mocna Ekipa usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości Usług Turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma par. 11 i 12
niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz przepisy Ustawy.

§ 6. ODWOŁANIE IMPREZY
1. Z uwagi na to, że Mocna Ekipa organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) nie osiągnie zakładanego minimum grupy:
• w przypadku imprez autokarowych min. 30 (słownie: trzydziestu) osób 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 (słownie: od dwóch do sześciu) dni,
• 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 (słownie: dwa) dni;
b) wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy.
2. Biuro w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej rozwiązania.
3. Jeżeli Impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej, Podróżny zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem.

§ 7. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW
1. Podróżny może bez zgody Mocnej Ekipy przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy. To przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków (dalej jako „Przepisanie Imprezy”), jest skuteczne wobec Mocnej Ekipy, jeżeli Podróżny zawiadomi o Przepisaniu Imprezy w Umowie w rozsądnym terminie oraz gdy Mocna Ekipa potwierdzi taką możliwość drogą mailową.
2. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
4. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Mocną Ekipę w wyniku Przepisania Imprezy Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 8. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO OD UMOWY
1. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej na adres Mocnej Ekipy (biuro@mocnaekipa.pl) wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
2. W razie odstąpienia od Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Mocnej Ekipy opłaty za odstąpienie od Umowy określanej zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy.
3. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Mocną Ekipę, może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów Imprezy, z której Podróżny nie skorzystał.
4. Mocna Ekipa w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Podróżnemu części opłaty – Mocna Ekipa niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę.
5. Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.

§ 9. UBEZPIECZENIE PODRÓŻNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA DODATKOWE

Ubezpieczenie zawierane przez Mocną Ekipę na rzecz Podróżnych ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczestnik może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w razie potrzeby. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Mocna Ekipa ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.

§ 10. OBOWIĄZKOWA, USTAWOWA GWARANCJA ORGANIZATORA TURYSTYKI
1. Organizator posiada, zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 Ustawy zabezpieczenie finansowe w postaci: Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej zawartej z SIGNAL IDUNA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59-79-100, e-mail: urząd_marszałkowski@mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności Mocnej Ekipy dojdzie do odmowy świadczenia usług.
2. Numer gwarancji, jej wysokość, okres jej trwania oraz nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego są każdorazowo podawane na stronie internetowej Organizatora.
3. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy Mocna Ekipa wbrew obowiązkowi nie zapewnia powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Podróżnych w razie niewykonania Umowy, Podróżny powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Podróżnych do kraju w terminie do 3 (słownie: trzy) dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.
4. Wypłata środków z Gwarancji Ubezpieczeniowej następuje w zakresie:
a) pokrycia kosztów powrotu Podróżnego z Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy;
b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę;
c) pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę.

§ 11. REKLAMACJE
1. Podróżny ma obowiązek poinformować Mocną Ekipę lub przedstawiciela Mocnej Ekipy w miejscu realizacji Imprezy o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy. W przypadku stwierdzenia niedogodności Podróżny ma prawo do złożenia reklamacji w postaci papierowej listownie na adres: Mocna Ekipa sp z o.o. ul. Władysława Skoczylasa 9/184, 03-470 Warszawa lub elektronicznie e-mailem na adres: biuro@mocnaekipa.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i Imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. kod zamówienia oraz datę Imprezy), przedmiot reklamacji, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia zakończenia Imprezy.
3. Jeżeli reklamacja złożona zostanie po terminie, Mocna Ekipa uprawniona jest do uznania jej za bezskuteczną. Nie uchybia to jednak, ani nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 (słownie: trzy) lata.
4. Podróżny, w trakcie rozpatrywania reklamacji przez Mocną Ekipę powinien zapewnić współpracę z Mocną Ekipą w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Podróżnemu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od momentu jej otrzymania przez Mocną Ekipę. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została złożona. Termin na odpowiedź uznaje się za zachowany, jeżeli w ostatnim dniu powyższego terminu reklamacja została wysłana listownie lub drogą mailową zgodnie z ust. 1 powyżej

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOCNEJ EKIPY, WYŁĄCZENIE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Mocna Ekipa ponosi odpowiedzialność za wykonanie Usług Turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Mocną Ekipę czy przez innych dostawców Usług Turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę Usług Turystycznych, które są częścią Imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Mocnej Ekipy.
2. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Podróżnego. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia par. 5 niniejszych Warunków Uczestnictwa..
3. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z Umową w przypadku, gdy Mocna Ekipa udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Podróżny lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług Turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
4. Mocna Ekipa wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Podróżnych rezygnujących z imprez w czasie jej trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w par. 5 niniejszych Warunków Uczestnictwa i w przepisach Ustawy.
5. Mocna Ekipa nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu Imprezy dokonaną na życzenie i za zgodą Podróżnych. Mocna Ekipa nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Podróżnego w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Mocnej Ekipy.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
1. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Mocnej Ekipie, innym podróżnym, hotelom, apartamentom oraz innym tego rodzaju podmiotom. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do tych podmiotów.
2. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada, na zasadach określonych w przepisach k.c.
3. Podróżny ma prawo do świadczeń Mocnej Ekipy gwarantowanych Umową. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli firmy.
4. Podróżny zawierając Umowę zobowiązuje się do:
a) przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w naszym kraju.
b) posiadania ważnych dokumentów.
c) przestrzegania wskazówek i zaleceń przedstawicieli/pracowników Mocnej Ekipy, koniecznych dla prawidłowej realizacji zawartej Umowy;
d) respektowania postanowień Umowy dotyczących transportu, w szczególności do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek;
e) przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą Usługi Turystyczne objęte Umową, a także do przestrzegania instrukcji personelu wyżej wymienionych;
f) uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z roszczeniem przez Mocną Ekipę.

§ 14. DANE OSOBOWE
1. Mocna Ekipa przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
2. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Andrzej Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mocna Ekipa sp z o.o., adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Władysława Skoczylasa 9/184, 03-470 Warszawa NIP: 1133018608 (dalej jako „Administrator”).
3. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@mocnaekipa.pl, pod numerem telefonu +48 514 59 59 09.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania Umowy.
5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Podróżnych w następującym zakresie:
a) dane zawarte w formularzu rezerwacji na stronie internetowej www.mocnaekipa.pl/rejestracja, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia;
b) dane dotyczące płatności (w przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą/przelewem bankowym), takie jak: imię, nazwisko, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, kod zabezpieczający, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), numer rachunku bankowego, inne dane osobowe podane w tytule przelewu (jeśli występują);
c) inne dane związane z zawarciem i realizacją Umowy: m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji, seria i numer dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu), informacje o stanie zdrowia, dane biometryczne (takie jak wzrost, waga), płeć, podpis, wizerunek.
6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania Umowy, świadczenia usług na podstawie Umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) zawarcia i realizacji Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi, jak również w celach marketingu i promocji produktów oraz usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Ustawy oraz k.c.
2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Mocnej Ekipy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.